Legal Notice

Cambox Isi – De eerste geïntegreerde camera voor de ruitersport is een product dat wordt gemaakt en verkocht door Cambox Horse

SARL CAMBOX HORSE

P.A. de la Lande Saint-Martin

130, Rue Georges Charpak

44115 Haute-Goulaine

Tél : 02 40 71 90 05

SIRET : RCS Nantes B 512 097 882

Tussen het bedrijf CAMBOX HORSE, 130 rue Georges CHARPAK, 44115 HAUTE-GOULAINE, met een maatschappelijk kapitaal van € 150.000, ingeschreven bij het Registre du Commerce et des Sociétés van NANTES onder nummer 512097882, vertegenwoordigd door de heer Jean-Marc PIEDNOIR, in de hoedanigheid van bedrijfsleider, hiertoe naar behoren gemachtigd. Het bedrijf kan worden bereikt per e-mail door te klikken op het contactformulier dat toegankelijk is via de startpagina van de website. Hierna aangeduid als de 'Verkoper' of het 'Bedrijf'.

enerzijds, en de natuurlijke of rechtspersoon die de producten of diensten van het bedrijf koopt, hierna aangeduid als de 'Koper' of de 'Klant' anderzijds, is het volgende overeengekomen PREAMBULE

De Verkoper is fabrikant van geïntegreerde camera's, die uitsluitend bedoeld zijn voor consumenten en worden verkocht op zijn websites (http://www.camboxhorse.com, https://store.camboxhorse.com). De lijst en beschrijving van de goederen en diensten die het Bedrijf aanbiedt, kunnen worden geraadpleegd op de hiervoor genoemde websites.

Artikel 1: Onderwerp De huidige algemene verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de online verkoop van de door de Verkoper aangeboden Producten.

Artikel 2: Algemene bepalingen De huidige algemene verkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op alle verkopen van Producten via de websites van het Bedrijf die integraal deel uitmaken van het Contract tussen de Koper en de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het huidige document te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op zijn website. De toepasselijke AVV's zijn die welke van kracht zijn op de betaaldatum (of op die van de eerste betaling ingeval van meerdere betalingen) van de bestelling. De AVV's kunnen worden geraadpleegd op de website van het Bedrijf op het volgende adres: https://store.camboxhorse.com. Het Bedrijf zorgt er ook voor dat de acceptatie ervan duidelijk en zonder voorbehoud is door een selectievakje en een valideringsklik te voorzien. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van alle huidige Algemene verkoopvoorwaarden en, indien van toepassing, van de Bijzondere verkoopvoorwaarden aangaande een product of dienst, en deze zonder beperking of voorbehoud te accepteren. De Klant erkent de vereiste adviezen en informatie te hebben verkregen om zeker te zijn van de geschiktheid van het aanbod voor zijn behoeften. De Klant verklaart op grond van de Franse wetgeving wettelijk gerechtigd te zijn een contract af te sluiten of op geldige wijze de natuurlijke of rechtspersoon te vertegenwoordigen waarvoor hij een verbintenis aangaat. Behoudens bewijs van het tegendeel vormen de door het Bedrijf opgeslagen gegevens het bewijs van alle transacties.

Artikel 3: Prijs De prijzen van producten die via de websites worden verkocht, worden aangegeven in euro exclusief btw en worden nauwkeurig vermeld op de pagina's met productbeschrijvingen. Ze worden eveneens in euro inclusief alle belastingen (btw plus eventuele andere belastingen) vermeld op de bestelpagina van de producten, en exclusief specifieke verzendkosten. Voor alle producten die worden verzonden naar een bestemming buiten de Europese Unie en/of overzeese gebiedsdelen, wordt op de factuur automatisch een prijs exclusief btw berekend. Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of overheidsbelastingen moeten mogelijk in bepaalde gevallen worden betaald. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper. Ze zijn voor rekening van de koper en vallen onder zijn verantwoordelijkheid (aangiftes, betaling aan de bevoegde autoriteiten enz.). De Verkoper verzoekt de koper hierover informatie in te winnen bij de betreffende lokale autoriteiten. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor zijn prijzen in de toekomst te allen tijde te mogen wijzigen. De telecommunicatiekosten voor toegang tot de websites van het Bedrijf zijn voor rekening van de Klant. Indien van toepassing zijn de verzendkosten dat eveneens.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om reclameaanbiedingen te allen tijde te mogen wijzigen of intrekken. Een kortingsbon is geldig voor maar één persoon en kan niet worden gecombineerd met andere kortingsbonnen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om kortingsbonnen te allen tijde te mogen wijzigen of intrekken.

Artikel 3: Sluiten van de online overeenkomst De Klant moet voor elk door de Verkoper aangeboden Product een serie specifieke stappen volgen om zijn bestelling te voltooien. De hierna beschreven stappen zijn echter systematisch:

➢ Informatie over de belangrijkste kenmerken van het Product;

➢ Keuze van het Product, indien van toepassing van de bijbehorende opties en vermelding van belangrijke gegevens van de Klant (identificatie, adres…);

➢ Acceptatie van de huidige Algemene verkoopvoorwaarden.

➢ Controle van de onderdelen van de bestelling en, indien van toepassing, correctie van fouten.

➢ Uitvoering van de betaalinstructies en betaling van de producten.

➢ Levering van de producten.

De Klant ontvangt vervolgens een betaalbevestiging per e-mail en een ontvangstbevestiging van de bestelling. Hij ontvangt een pdf-bestand met de huidige Algemene verkoopvoorwaarden. De te leveren producten worden bezorgd op het adres dat door de Klant is vermeld. Teneinde de bestelling juist te kunnen uitvoeren en in overeenstemming met artikel 1316-1 van het Burgerlijk Wetboek, verplicht de Klant zich ertoe de juiste identificatiegegevens te verschaffen. De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling te mogen weigeren, bijvoorbeeld bij abnormale verzoeken, verzoeken die te kwader trouw zijn gedaan of om elke andere legitieme reden.

Artikel 4: Producten en diensten De belangrijke kenmerken van goederen, diensten en de prijzen ervan staan ter beschikking van de koper op de website van het bedrijf. De klant bevestigt een gedetailleerd overzicht van de verzendkosten, de betalingsvoorwaarden, de leveringsvoorwaarden en de uitvoeringsvoorwaarden van de overeenkomst te hebben ontvangen. De Verkoper verplicht zich ertoe de bestelling van de Klant uitvoeren zolang er voldoende voorraden van het Product beschikbaar zijn. Als het product niet langer beschikbaar is, wordt de Klant hierover geïnformeerd door de Verkoper. Deze contactgegevens worden gedetailleerd uiteengezet in het Frans. In overeenstemming met de Franse wetgeving wordt er tijdens de validering van de bestelling een samenvatting en bevestiging van deze gegevens vermeld. De partijen stemmen ermee in dat de illustraties of foto's van de bij de verkoop aangeboden producten geen contractwaarde hebben. De geldigheidsduur van het aanbod van de Producten en de prijzen ervan wordt vermeld op de websites van het Bedrijf, evenals de minimumduur van de voorgestelde contracten wanneer deze betrekking hebben op een continue of periodieke levering van producten of diensten. Behoudens specifieke omstandigheden betreffen de in dit document toegekende rechten uitsluitend de natuurlijke persoon die de bestelling heeft ondertekend (of de persoon die eigenaar is van het doorgegeven e-mailadres). Overeenkomstig de wettelijke bepalingen aangaande conformiteit en verborgen gebreken zal de Verkoper producten die defect zijn of niet overeenkomen met de bestelling, vergoeden of omwisselen. Een vergoeding kan als volgt worden aangevraagd: vóór verzending van het product met een gewoon e-mailbericht: bonjour@camboxhorse.com. Na ontvangst van het pakket, verzending van het pakket door de klant op zijn of haar eigen kosten met persoonlijke overhandiging van het pakket na het plaatsen van een handtekening als bewijs van goede ontvangst.

Artikel 5: Clausule over eigendomsvoorbehoud De producten blijven eigendom van het Bedrijf totdat ze volledig betaald zijn.

Artikel 6: Leveringsvoorwaarden De producten worden bezorgd op het adres dat is opgegeven tijdens de bestelling en binnen de vermelde termijn. In deze termijn is de voorbereidingsperiode van de bestelling niet inbegrepen. Als de verzending vertraagd is, ontvangt de klant een automatisch e-mailbericht waarin deze over de vertraging wordt geïnformeerd. Als de bezorging vertraagd is, kan de Klant het contract ontbinden volgens de voorwaarden en bepalingen vastgelegd in artikel L 138-2 van de Franse consumentenwet. De Verkoper vergoedt in dat geval het product en de verzendkosten volgens de voorwaarden vastgelegd in artikel L 138-3 van de Franse consumentenwet. De Verkoper stelt een telefonisch contactpunt (tegen de kosten van een lokaal gesprek vanaf een vaste telefoon) ter beschikking, waarvan het nummer wordt vermeld in de bevestigingsmail van de bestelling, om follow-up van de bestelling mogelijk te maken. De Verkoper roept in herinnering dat vanaf het moment waarop de Klant de producten fysiek in bezit neemt, de risico's op verlies en beschadiging op hem of haar overgaan. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het vervoersbedrijf te informeren over eventuele problemen met het bezorgde product.

Artikel 7: Beschikbaarheid en presentatie De bestellingen worden verwerkt voor zover onze voorraad en de voorraad van onze leveranciers strekt. Als een artikel gedurende een periode van meer dan zeven werkdagen niet beschikbaar is, wordt u onmiddellijk geïnformeerd over de verwachte levertijd van de bestelling en kan de bestelling van dit artikel op verzoek worden geannuleerd. De Klant kan dan om een tegoedbon ter waarde van de prijs van het artikel of om de terugbetaling ervan verzoeken.

Beheer van de beschikbaarheid van artikelen

Artikel 8: Betaling De betaling dient onmiddellijk bij de bestelling te geschieden, met inbegrip van producten waarvoor een voorbestelling wordt geplaatst. De Klant kan betalen met een bankpas, PayPal of een bankcheque. Pasjes van banken die buiten Frankrijk zijn gevestigd moeten internationale bankkaarten zijn (MasterCard of Visa). Beveiligde online betaling met een bankpas wordt gewaarborgd door onze betalingsdienstaanbieder. De doorgegeven gegevens worden naar behoren gecodeerd en kunnen tijdens het vervoer over internet niet worden gelezen. Nadat de betaling door de Klant is gestart, wordt de transactie na verificatie van de gegevens onmiddellijk gedebiteerd. Overeenkomstig artikel L. 132-2 van het Franse financiële en monetaire wetboek is de gegeven toezegging om per kaart te betalen onherroepelijk. Door zijn of haar bankgegevens tijdens de verkoop door te geven machtigt de Klant de Verkoper om op zijn of haar kaart het vermelde bedrag in rekening te brengen. De Klant bevestigt de wettelijke eigenaar van de te debiteren kaart te zijn en gerechtigd te zijn er gebruik van te maken. Als er een vergissing is gemaakt of als het onmogelijk blijkt de kaart te debiteren, wordt de Verkoop onmiddellijk ontbonden en de bestelling geannuleerd.

Artikel 9: Herroepingstermijn Overeenkomstig artikel L. 121-20 van de Franse consumentenwet "heeft de consument twee weken de tijd om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder hiervoor redenen te hoeven opgeven of een boete te moeten betalen, met uitzondering van kosten voor retourzending indien van toepassing". "De in de vorige alinea genoemde termijn begint op het moment van ontvangst voor goederen, of op het moment van acceptatie van het aanbod voor de verlening van diensten". Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door als volgt contact op te nemen met het Bedrijf: met een e-mailbericht gericht aan: bonjour@camboxhorse.com. We informeren de Klanten dat overeenkomstig artikel L. 121-20-2 van de Franse consumentenwet, dit herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend vanwege gebrek aan kennis van het product of incompatibiliteit van het product met de beoogde drager of het beoogde gebruik. Als het herroepingsrecht wordt uitgeoefend binnen de hiervoor genoemde termijn, worden alleen de prijs van het of de gekochte producten en de verzendkosten terugbetaald. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Klant. Producten moeten retour worden gezonden in hun oorspronkelijke staat en moeten volledig zijn (verpakking, accessoires, documenten…) zodat zij als nieuw kunnen worden verkocht. Er moet zo mogelijk een kopie van de aankoopbon aan zijn toegevoegd.

Artikel 10: Garanties Overeenkomstig de wet biedt de Verkoper twee garanties: voor conformiteit en afwezigheid van verborgen gebreken van de producten. De Verkoper betaalt de koper terug of ruilt producten om die defect zijn of niet overeenkomen met de geplaatste bestelling. Terugbetalingsverzoeken dienen als volgt te worden ingediend: telefonisch om de diagnose te bevestigen en vervolgens met een bevestiging per e-mail. De Verkoper roept in herinnering dat de consument:

– beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om contact op te nemen met de Verkoper

– dat de consument kan kiezen tussen de vervanging en de reparatie van het product onder voorbehoud van de voorwaarden voorzien voor het defecte of niet overeenkomende product

– dat de consument geen bewijs hoeft te leveren van het bestaan van gebrek aan conformiteit van het product in de zes maanden volgend op de levering van het product. – dat, uitgezonderd tweedehands producten, deze termijn wordt verlengd tot 24 maanden met ingang van 18 maart 2016

– dat de consument ook een beroep kan doen op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte product in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en dat hij, in dat geval, kan kiezen tussen de annulering van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs (bepalingen van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 11: Claims De Koper kan in het onderhavige geval een claim indienen door contact op te nemen met het bedrijf via telefoonnummer +33 (0)2 40 71 90 05 of door een e-mailbericht te verzenden naar bonjour@camboxhorse.com.

Artikel 12: Intellectuele-eigendomsrechten De merken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of meer in het algemeen alle informatie waarop intellectuele-eigendomsrechten van toepassing zijn, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de verkoper. Via de huidige Algemene verkoopvoorwaarden wordt op geen enkele manier afstand gedaan van intellectuele-eigendomsrechten. Gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze goederen, om welke reden dan ook, is strikt verboden.

Artikel 13: Overmacht De uitvoering van de verplichtingen van de verkoper in het kader van dit document wordt opgeheven ingeval van niet te voorziene omstandigheden of overmacht waardoor de verplichtingen niet kunnen worden uitgevoerd. In dat geval wordt de klant zo spoedig mogelijk door de verkoper gewaarschuwd.

Artikel 14: niet-toepasselijkheid en wijziging van het contract Als een van de bepalingen van het huidige contract wordt geannuleerd, leidt deze niet-toepasselijkheid niet tot de annulering van de andere bepalingen, die tussen beide partijen volledig van kracht blijven. Wijzigingen in het contract zijn alleen geldig nadat beide partijen hiervoor een schriftelijke overeenkomst hebben getekend.

Artikel 15: Bescherming van persoonlijke gegevens Overeenkomstig de Franse wet op informatietechnologie en vrijheid van 6 januari 1978 kunt u vragen stellen over, toegang verkregen tot, wijzigingen aanbrengen in, u verzetten tegen en correctie aanvragen van persoonlijke gegevens die u zelf betreffen. Door deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden stemt u ermee in dat wij die gegevens verzamelen en gebruiken om het huidige contract uit te kunnen voeren. Wanneer u uw e-mailadres opgeeft op een van de websites van ons netwerk, ontvangt u e-mailberichten met informatie en reclameaanbiedingen over producten uitgebracht door het Bedrijf en zijn partners. U kunt u te allen tijde uitschrijven. U hoeft daarvoor alleen maar te klikken op de koppeling aan het einde van onze e-mailberichten of per brief contact op te nemen met de verantwoordelijke voor verwerking (het Bedrijf). Wij houden voor al onze websites bezoekersstatistieken bij. We gebruiken daarvoor tools zoals Google Analytics.

Artikel 16 Clausule ter beperking van de verantwoordelijkheid Er is een clausule ter beperking van de verantwoordelijkheid van de Verkoper van kracht voor de uitvoering van diensten ter hoogte van € 500.

Artikel 17: Toepasselijk recht Op alle clausules die in de huidige algemene verkoopvoorwaarden voorkomen en op alle daarin beoogde koop- en verkooptransacties, is het Franse recht van toepassing.

Waar is je stal?

×
Kies uw continent:

U wordt omgeleid naar de juiste online winkel